Jura Knob – 7/5/18

Jura Knob - 7/5/18

Photos by Chris Blackshear.