Jura Knob – 8/3/19

Jura Knob - 8/3/19

Photos by Chris Blackshear