Jura RIdge SS – 1/15/22

Jura RIdge SS - 1/15/22

Photos by Chris Blackshear