Mount Rhoda Verde Lake – 6/29/22

Mount Rhoda Verde Lake - 6/29/22

Photos by Chris Blackshear