Snowshoe – McMillan Climb – 2/1/23

Snowshoe - McMillan Climb - 2/1/23

Photos by Chris Blackshear