V2 – 7/6/18

V2 - 7/6/18

Photos by Chris Blackshear.